Avtalevilkår - PKD-uka​

Definisjon PKD-uka

Med PKD-uka menes 6 dagers kurs i regi av Paleomedicina Scandinavia. Dag 1 er full dag, mens den 6. dagen er halv dag/hjemreisedag.

 

Generelt om pasientukekurs

Avtalevilkårene anses som aksepterte ved innsendelse av denne bestillingen.

Fristen for påmelding fremgår av kursbeskrivelsen. 

Som kursdeltager vil du få en e-post med påminnelse noen dager før kurset starter.

Servering fremkommer av kursprogram. 

Faktura sendes 10 - 14 dager før kursdato. 

Avmelding av PKD-uka

Påmelding er bindende. Ved ønske om avmelding av PKD-uka må dette skje skriftlig 

og senest innen 4 uker før kursdato. Eventuell innbetalt kursavgift ved avmelding innen 4 uker før kursstart refunderes med inntil 50%.


Avlysning av PKD-uka 

Paleomedicina Scandinavia forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i kursprogrammet og til å avlyse kurs. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Eventuell avlysning varsles senest 14 dager før kursstart. Paleomedicina Scandinavia er ikke ansvarlig for bestillers / deltakers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting.

Bytte av kursleder/foredragsholder

Paleomedicina Scandinavia forbeholder seg retten til å bytte oppsatt personell/kursledere uten at deltakerne varsles.

Kurspresentasjon

Kurspresentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører Paleomedicina Scandinavia og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning og disse vilkår forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjon til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakers egen bruk.

Rettighetsforhold, mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser

Paleomedicina Scandinavia har og beholder alle rettigheter til produktet/tjenesten. Kunden kan ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sitt materiell/digitale tilganger til andre. Kunden kan ikke kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet/tjenesten. Kunden kan internt benytte materialet man finner i produktene, f.eks. skjemaer ol.

Paleomedicina Scandinavia fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av kundens bruk av produktet/tjenesten. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avansetap og krav fra tredjepart. Ansvaret for Paleomedicina Scandinavia omfatter uansett kun dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en påregnelig følge, og er under enhver omstendighet begrenset til det samlede vederlag ekskl. merverdiavgift for produkt/tjeneste siste år.

Dersom kunde vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor Paleomedicina Scandinavias kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes Paleomedicina Scandinavias plikter for så lang tid som forholdet varer.

Kunden plikter å gi Paleomedicina Scandinavia melding om endringer i relevant informasjon som omorganisering, kontaktperson, postadresse, e-post adresse, fakturareferanse og lignende, i god tid før hovedforfall.

 

Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen om åpne kurs, digitale kurs og abonnement på digitale kurs skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor Paleomedicina Scandinavia har sitt hovedkontor.